మీ పూర్వికుల ఆస్తిపై మీకు రిజిష్ట్రేషన్‌ పత్రాలు లేవు. పక్కవాడు మీ ఆస్తిని ఆక్రమించాడు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి?

0
740


మన పూర్వీకుల ఆస్తి అంటే అది మన స్వాధీనంలో ఉండాలి. అది మన స్వాధీనంలో లేకుంటే అది మన ఆస్తి అవ్వదు. అయితే తన పూర్వికులే అని ఏదో విధమైన రుజువు చూపించాలి. గత 30 ఏళ్ల పాటు తమ స్వాధీనంలోనే ఉందని రుజువు చేసుకోవాలి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here