ఒక తండ్రి తన ఆస్తులను కొడుకులకు పంచిన తర్వాత తిరిగి తీసుకోవచ్చా?

0
756

అలా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒక్కసారి పంపకం అంటూ జరిగిన తర్వాత అది ఫైనల్‌. చట్టప్రకారం అది పంపకం పూర్తిఅయినట్లు. పంపకం జరిగిన తర్వాత ఆ ఆస్తిని స్వాధీన పరుచినట్లు అవుతుంది. ఒక్కసారి స్వాధీనం లోకి తీసుకున్న తర్వాత తిరిగి తీసుకోవడానికి ఉండదు. అయితే ఆ ఆస్తిని కొడుకులు తండ్రి వద్ద నుండి వక్రమ మార్గంలో పంపకం చేసుకున్నారని భావిస్తే కోర్టు ద్వారా తండ్రి తిరిగి ఆస్తులను పొందవచ్చు. సాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఒక్కసారి పంపకం అయిపోయిన తర్వాత తిరిగి ఆస్తిని పొందలేరు. అయితే ఆ తండ్రికి గాని, తల్లికి గాని జీవించడం కష్టంగా ఉందని, డబ్బుల్లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే వారు కొడుకుల నుండి మనోవర్తి పొందవచ్చు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here